Estudis que avalen l’ús de la musicoteràpia

Els estudis de musicoteràpia avalen la seva eficàcia en:

  •  Promoure estats de relaxació: un estudi realitzat en 131 familiars d’estudiants d’infermeria de la Universitat de Barcelona va constatar que l’escolta activa de música seleccionada per a cada familiar aconseguia un estat de relaxació en aquests en el 88,6% dels casos.
  • Millorar l’estat d’ànim depressiu: en un estudi realitzat amb 79 pacients adults amb depressió es va constatar una millora més elevada en els símptomes depressius en els pacients que a més de la intervenció psicoterapèutica havien realitzat sessions de musicoteràpia, que els pacients que només havien rebut una intervenció psicoterapèutica.
  • Disminuir l’estrés i l’ansietat durant l’embaràs: es va realitzar un estudi amb 236 dones embarassades per a quantificar la millora en l’ansietat després de realitzar sessions de musicoteràpia. La mostra es va dividir en el grup que va realitzar sessions de musicoteràpia durant dues setmanes, i el grup control, que rebia l’atenció prenatal general. Els resultats obtinguts mostraven que el grup que havia rebut musicoteràpia millorava significativament les puntuacions obtingudes en la Percepció d’escala d’estrés (PSS), en l’escala d’Estat de l’Inventari d’Ansietat Estat-Tret (STAI-S) i en l’Escala de Depressió Postnatal d’Edimburg (EPDS). El grup de control només va presentar millores en la PSS.
  • Afavorir el vincle materno-filial durant l’embaràs i reduir el dolor en el treball de part: l’ús de la musicoteràpia durant l’embaràs s’ha demostrat efectiva en la reducció de les molèsties de l’embaràs, l’enfortiment del vincle entre mare i fill i en la reducció de la sensació de dolor durant el part.
  • Millorar les capacitats expressives dels pacients amb Trastorn de l’Espectre Autista: la musicoteràpia s’ha mostrat efectiva en la millora en la producció de la parla, l’entrenament en habilitats socials, la reducció de conductes agressives i la millora en la comprensió del llenguatge.
  • Millorar el funcionament general de les persones amb demència: la música afavoreix la memòria autobiogràfica, estimula la capacitat de llenguatge, i millora l’evocació paraules. S’ha demostrat també ser una bona eina per a estimular la ingesta, així com a reduir la necessitat de deambulació, reduir els problemes de conducta i millorar la comunicació entre la persona amb demència i els seus familiars.